МБАЛ Омуртаг
Многопрофилна болница за активно лечение

За нас

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг се намира на ул.Търновска № 55 в гр.Омуртаг.

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг е заведение за болнична помощ,което осъществява дейности по диагностика и лечение на заболяванията,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ ;родилна помощ;рехабилитация;диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;диспансеризация;

„МБАЛ-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг обслужва населението от следните общини :Омуртаг,Антоново и Котел и притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-71/13.01.2012 г.
Структурата на лечебното заведение,посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:
Отделения с легла :

1. Отделение по вътрешни болести – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Вътрешни болести „в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“
1.а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Кардиология“отговаряща на I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология“.
1.б. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Ендокринология и болести на обмяната „отговаряща на на I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
1.в. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Гастроентерология „отговаряща на II -ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Гастроентерология“.
1.г. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Пневмология и фтизиатрия „отговаряща на II -ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
2. Отделение по нервни болести – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Нервни болести „в изпълнение на медицински стандарт „Нервни болести“
3. Отделение по психиатрия – I –во ниво на компетентност по медицинска специалност „Психиатрия „в изпълнение на медицински стандарт „Психиатрия
4. Отделение по педиатрия – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Педиатрия „в изпълнение на медицински стандарт „Педиатрия “
5. Отделение по акушерство и гинекология – II –ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Акушерство и гинекология “
5.а. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Неонатология „отговаряща на I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Неонатология“.
6. Отделение по хирургия – I –во ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт“Общи медицински стандарти по хирургия,неврохирургия,гръдна хирургия,кардио хирургия,съдова хирургия,детска хирургия,пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
6.а. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Урология „отговаряща на I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Неонтология“.
7.Отделение по анестезиология I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.

Отделения без легла:

  1. Отделение по образна диагностика – I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Образна диагностика“.
  2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – I -во ниво на компетентностпо специалността „Физикална и рехабилитационна медицина „в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Клинико-диагностични структури

  1. Клинична лаборатория – II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Клинична лаборатория“
  2. Микробиологична лаборатория – I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология“.
  3. Патоморфологична лаборатория – в изпълнение на медицински стандарт „Клинична патология“.