МБАЛ Омуртаг
Многопрофилна болница за активно лечение

Обява

ОБЯВА

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-ОМУРТАГ“ ЕАД обявява свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от държавата за 2024 определени със заповед № РД-19-1/9.01.2024 г., за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-387/14.07.2023 г. на Министъра на здравеопазването.

Специалности за длъжността – лекар, специализант по: / Брой свободни места

Акушерство и гинекология – 1 бр.
Гастроентерология – 1 бр.
Клинична лаборатория – 1 бр.
Нервни болести – 1 бр.

Образна диагностика – 1 бр.

Изисквания към кандидатите:
– За длъжността лекар, специализант:
Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина; да членуват в БЛС; да не са лишени от правото да упражняват професията.

Необходими документи за кандидатстване:
– За длъжността лекар, специализант:
Заявление – по образец; копие на диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина“ или академична справка, издадена от съответното висше училище; автобиография; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Документи ще се приемат от 01.02.2024 г до 15.03.2024 г. в деловодството на болницата.

Определена от работодателя комисия ще проведе конкурс. Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в обявения по-горе срок.

Класирането ще се обяви до 22.03.2024г. на интернет страницата на „МБАЛ Омуртаг“ ЕАД.

Лице за контакт – Личен състав – 0897550711
Главен счетоводител – 08895770207

 

 

Критерии при извършване на подбор на кандидатите, участващи в конкурса:

 1. Средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близките до специалността, за която кандидатства;
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността за която кандидатства;
 4. Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.);

Общата оценка се получава като средно-аритметично от четирите критерия.
Максималната оценка, която може да се даде е 5 (пет) точки, минимална оценка 1 (една) точка.

Оценъчна скала:
1. Средният успех от следването и от държавните изпити:

 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;
 1. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства:
 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;
 1. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, въз основа на предварително зададен конспект за всяка една специалност:

от 1 до 6 точки;

 1. Оценка на други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.):

от 1 до 6 точки;

 

Прикачени документи

Обява.txt